| चर्चित प्रशिक्षक तथा पुस्तक लेखकहरुबाट नयाँ कक्षाहरु भईरहेका छन् |      

सबैका लागी सामान्य ज्ञान र समसामयिक ज्ञान