| नेपाल राष्ट्र बैंकको परिक्षा कार्यक्रम |       | चर्चित प्रशिक्षक तथा पुस्तक लेखकहरुबाट नयाँ कक्षाहरु भईरहेका छन् |      

प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद (संयुक्त र एकिकृत परीक्षा)