| चर्चित प्रशिक्षक तथा पुस्तक लेखकहरुबाट असोज १० देखि नयाँ कक्षाहरु हुदैछन् |      

प्रशासन, लेखापरीक्षण र संसद (संयुक्त र एकिकृत परीक्षा)