| नेपाल राष्ट्र बैंकको परिक्षा कार्यक्रम |       | चर्चित प्रशिक्षक तथा पुस्तक लेखकहरुबाट नयाँ कक्षाहरु भईरहेका छन् |      

Prasa प्राविधिक सहायक (प्रा.स.) शिक्षा तर्फ 2078

Prasa प्राविधिक सहायक (प्रा.स.) शिक्षा तर्फ 2078

Rs 3500
Pay through esewa Pay through khalti